УМОВИ ВСТУПУ

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 у 2015 році здійснює прийом на навчання за державним замовленням

Національного агентства України з питань державної служби за освітньо-професійними програмами підготовки

магістрів з напряму “Державне управління” за спеціальністю 8.15010002 “Державна служба”

 

Спеціалізації:

– адміністративний менеджмент (денна, заочна та заочно-дистанційна форми навчання);

– економіка (денна та заочна форми навчання);

– кадровий менеджмент (денна та заочна форми навчання);

– правове забезпечення (денна та заочна форми навчання);

– світова та європейська інтеграція (денна та заочна форми навчання);

– територіальне управління та місцеве самоврядування (денна та заочна форми навчання).

 Порядок прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та працевлаштування випускників затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789.

На навчання за державним замовленням приймаються особи, які попередньо здобули освіту за рівнем бакалавра, спеціаліста або магістра, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів.

На навчання на конкурсній основі приймаються особи, які направляються органом державної влади чи органом місцевого самоврядування.

 На навчання за державним замовленням поза конкурсом приймаються у межах 5 відсотків плану прийому за кожною формою навчання особи, які стали переможцями і лауреатами щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”.

На навчання за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями галузі знань “Державне управління”, та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебуванням на ній.

Крім цього, університет здійснює набір на договірних умовах за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” на платній основі за окремими угодами між університетом та юридичними особами (фізичними особами).

До заяви про вступ до вищого навчального закладу на навчання додаються:

        направлення до вищого навчального закладу;

        нотаріально завірені копії диплома про освіту та додатка до нього;

        копія трудової книжки,  засвідчена в установленому порядку;

        особова картка форми П-2 ДС;

        автобіографія;

        копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчена в установленому порядку;

        медична довідка за формою № 086‑у;

        чотири фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри;

        чотири конверти з марками для листів в межах України;

        картонна папка-швидкозшивач.

Паспорт та військовий квиток подаються особисто.

Приймання документів проводиться з 2 червня до 15 липня 2015 року. Вступні випробовування проводяться з 16 до 24 липня 2015 року.

Конкурсний відбір осіб на навчання здійснюється за результатами:

– вступного екзамену з основ держави і права;

– вступного екзамену з основ економіки;

– співбесіди з питань, що стосуються державного управління.

Зарахування слухачів на навчання проводиться до 1 серпня, про що приймальна комісія їх письмово повідомляє. У разі зарахування осіб на навчання за державним замовленням укладається у місячний строк тристоронній договір між органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, вищим навчальним закладом та слухачем. Навчання починається з 1 жовтня. Строк навчання за денною формою становить 12 місяців, за заочною та заочно-дистанційною – 22 місяці.

Адреса приймальної комісії:  76010 м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 13.

Телефони: (0342) 72-49-57, 72-49-58.  E-mail : fuid@ua.fm  Інформація в мережі Internet : http://www.edu-magistr.com.ua

 

Керівникам вищих навчальних закладів (за списком)

У зв’язку з надходженням звернень від вищих навчальних закладів, що готують магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління», Нацдержслужба в межах повноважень повідомляє.

Пунктом 10 Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 789, передбачено, що на навчання за державним замовленням приймаються особи, які мають повну вищу освіту, працюють в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування, мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік, не досягли 45 років на момент подання документів.

В Законі України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», що набрав чинності 06 вересня 2014 року, відсутнє визначення освітнього рівня «повна вища освіта», натомість абзацом другим частини 5 статті 5 зазначеного Закону встановлено, що особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності у неї ступеня бакалавра.

Ця норма поширюється як на осіб, що беруть участь в конкурсі на навчання за державним замовленням, так і осіб, що вступають на навчання за денною (заочною) формою навчання на договірній основі за кошти фізичних (юридичних) осіб.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 01 липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» Нацдержслужба разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади працює над приведенням нормативно-правових актів, пов’язаних з організацією професійного навчання державних службовців, у відповідність із цим Законом.

 

 

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ    від 29 липня 2009 р.   № 789 читати тут

 

 _____________________________________________________________

 

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ читати тут

 soltech1